Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

займ на карту займ на карту срочно без отказа
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Dla rodziców i pacjentów  ⁄  Prawa pacjenta i inne regulacje prawne  ⁄  Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Sprawy związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej można załatwiać osobiście w siedzibie Szpitala, w Biurze Archiwum Dokumentacji Medycznej (pokój 4L-01A – pierwsze piętro w Budynku CALD), w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:00 lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mailowy: dokumentacja@usdk.pl) lub telefonicznie (nr tel.: +48 12 658-20-11 wew. 1485) lub kierując korespondencję na adres Szpitala (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Archiwum Dokumentacji Medycznej, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków).


Przykładowy wzór formularza wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który można złożyć osobiście lub przesłać w formie skanu lub pocztą tradycyjną, dostępny jest poniżej strony.

Realizacja wniosków o udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w kolejności ich wpływania.

Przypominamy, że zgodnie z Art. 26 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w sposób określony w Art. 27 powoływanej Ustawy, w tym m.in.:

  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
  • na informatycznym nośniku danych (np. elektroniczne badania obrazowe),
  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.


OPŁATY:
Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierane są opłaty obliczane na podstawie art. 28 ust. 4 ww. Ustawy.

Od 1 września 2017 r.:
Cena jednej strony kopii lub wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,29 zł (brutto).
Cena dokumentacji medycznej (wynik badania zapisany elektronicznie) na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) wynosi 1,68 zł (brutto).

Pacjent może zlecić Szpitalowi przesłanie dokumentacji medycznej za pośrednictwem operatora pocztowego, na podstawie odrębnego zlecenia przesłania. Wzór zlecenia przesłania dokumentacji medycznej za pośrednictwem operatora pocztowego stanowi załącznik do pobrania poniżej. Zlecenie przesłania dokumentacji medycznej (jeśli dotyczy) należy załączyć do wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Pliki do pobrania
PRZYKŁADOWY WZÓR JAK WYPEŁNIĆ wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej WZÓR WNIOSEKU O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.pdf ( 652 kB ) pobierz Przykładowy wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.pdf ( 520 kB ) pobierz Druk Zlecenia przesłania dokumentacji medycznej za pośrednictwem operatora pocztowego ZLECENIE PRZESŁANIA DOKUM.MED.pdf ( 321 kB ) pobierz
Prosimy aby kierowana do nas korespondencja była czytelna, zawierała dokładne informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej (zakres, rodzaj, sposób udostępniania) oraz pozwalała w sposób niebudzący wątpliwości na identyfikację pacjenta, którego dotyczy.