Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Dla rodziców i pacjentów  ⁄  Prawa pacjenta i inne regulacje prawne  ⁄  Udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta można składać w siedzibie Szpitala, w Biurze Archiwum Dokumentacji Medycznej (pokój 4L-01A – pierwsze piętro w Budynku CALD), w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:00 lub można przesyłać pocztą na adres Szpitala z dopiskiem „Biuro Archiwum Dokumentacji Medycznej”, lub przesłać w formie skanu na adres e-mailowy: dokumentacja@usdk.pl.

Wzór formularza wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest poniżej strony.

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 6/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku. Realizacja wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w kolejności ich wpływania.

Przypominamy, że zgodnie z Art. 26 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w sposób określony w Art. 27 powoływanej Ustawy, w tym m.in.:

  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
  • na informatycznym nośniku danych (np. elektroniczne badania obrazowe),
  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.


OPŁATY:
Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierane są opłaty obliczane na podstawie art. 28 ust. 4 ww. Ustawy.

Od 1 września 2017 r.:
Cena jednej strony kopii lub wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,29 zł (brutto).
Cena dokumentacji medycznej (wynik badania zapisany elektronicznie) na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) wynosi 1,68 zł (brutto).

Pacjent może zlecić Szpitalowi przesłanie dokumentacji medycznej za pośrednictwem operatora pocztowego, na podstawie odrębnego zlecenia przesłania. Wzór zlecenia przesłania dokumentacji medycznej za pośrednictwem operatora pocztowego stanowi załącznik do pobrania poniżej. Zlecenie przesłania dokumentacji medycznej (jeśli dotyczy) należy załączyć do wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Bliższych informacji na temat udostępniania kopii dokumentacji medycznej udziela: Archiwum Dokumentacji Medycznej pod numerem telefonu: +48 12 658-20-11 wew. 1485.

Pliki do pobrania
WZÓR JAK WYPEŁNIĆ wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej WZÓR WNIOSEKU O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.pdf ( 652 kB ) pobierz Wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.pdf ( 520 kB ) pobierz Druk Zlecenia przesłania dokumentacji medycznej za pośrednictwem operatora pocztowego ZLECENIE PRZESŁANIA DOKUM.MED.pdf ( 321 kB ) pobierz
Prosimy o dokładne i staranne wypełnianie formularzy oraz własnoręczne ich podpisywanie. Dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą elektroniczną w formie skanów.