Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Dla rodziców i pacjentów  ⁄  Prawa pacjenta i inne regulacje prawne  ⁄  Udostępnienie kopii dokumentacji medycznej

Udostępnienie kopii dokumentacji medycznej

Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta można składać w siedzibie Szpitala, w Biurze Archiwum Dokumentacji Medycznej (pokój 4L-01A – pierwsze piętro w Budynku CALD), w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:00 lub można przesyłać pocztą na adres Szpitala z dopiskiem „Biuro Archiwum Dokumentacji Medycznej”.

Wzór formularza wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest poniżej strony.

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 6/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku. Realizacja wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w kolejności ich wpływania.

Przypominamy, że zgodnie z Art. 26 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w sposób określony w Art. 27 powoływanej Ustawy, w tym m.in.:

  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
  • na informatycznym nośniku danych (np. elektroniczne badania obrazowe),
  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.


OPŁATY:
Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierane są opłaty obliczane na podstawie art. 28 ust. 4 ww. Ustawy.

Od 1 czerwca 2017 r.:
Cena jednej strony kopii lub wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,30 zł (brutto).
Cena dokumentacji medycznej (wynik badania zapisany elektronicznie) na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) wynosi 1,74 zł (brutto).

W przypadku odsyłania zamówionej dokumentacji medycznej na wskazany przez pacjenta adres zamieszkania do ww. kosztów dolicza się koszty usługi pocztowej: „PACZKA24”, wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej S.A. (http://www.poczta-polska.pl/) oraz koszty administracyjne Szpitala w wysokości 3,80 zł (brutto).

Bliższych informacji na temat udostępniania kopii dokumentacji medycznej udziela: Archiwum Dokumentacji Medycznej pod numerem telefonu: +48 12 658-20-11 wew. 1485.

Prosimy o dokładne i staranne wypełnianie formularza oraz jego czytelne podpisanie.

Pliki do pobrania
WZÓR JAK WYPEŁNIĆ wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej WZÓR_WniosekUdostDokumMed.pdf ( 579 kB ) pobierz Wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej WniosekUdostDokumMed..pdf ( 99 kB ) pobierz